STANOVY SPOLKU
ZAPSANÝ SPOLEK PRO OSOBNÍ ROZVOJ V HALUZICÍCH


se sídlem Haluzice 128, 683 33 Mouchnice I IČ: 774831891 I zapsaný u Krajského soudu v Brně pod značkou L22526

I. Název a sídlo
Název spolku je Zapsaný spolek pro osobní rozvoj v Haluzicích, dále jen "spolek" Sídlem spolku jsou Haluzice Spolek je založen na dobu neurčitou.
 
II. Právní režim spolku
Spolek je založen ve smyslu ustanovení NOZ, je právnickou osobou s právní subjektivitou. Vnitřní poměry spolku stejně jako práva a povinnosti jejich členů se řídí stanovami v aktuálním znění.
 
III. Účel a činnost spolku
1 Spolek je založen za účelem:
- ochrana přírody a krajiny v katastru obcí: Haluzice a České republiky
- osobní rozvoj členů spolku
- podpora projektů a činností směřující k osobnímu rozvoji členů spolku
- podpora kulturních a společenských tradic
- podpora občanské společnosti
 
IV. Členství a vznik členství
1. Členem spolku může být každá fyzická nebo právnická osoba, která splňuje níže uvedené podmínky Členství.
2. Členství ve spolku vzniká na základě přijetí žádosti o členství. Žádost o členství posuzuje Správní rada spolku. Členství ve spolku není nárokové a Správní rada nemusí případné rozhodnutí o odmítnutí žádosti nijak odůvodňovat.
 
Žadatelé o členství mladší 16-ti let musí k žádosti o členství doložit souhlas zákonných zástupců.
4. Součástí žádostí o členství musí být písemný souhlas se stanovami Spolku, vlastnoručně podepsaný žadatelem.
5. Členství ve spolku vzniká okamžikem doručení rozhodnutí o přijetí žadateli.
 
V. Podmínky členství
1. Členem spolku může být fyzická osoba, která:
- ke dni podání žádosti o přijetí členství dovršila 16 rok věku
- její způsobilost k právním úkonům nebyla nijak omezena
- sdílí hodnoty a cíle spolku nebo
- bylo jí nabídnuto členství Správní radou Spolku
2. Členem spolku může být právnická osoba, které
- není v úpadku, v likvidaci ani ji nejsou známi důvody likvidace, úpadku nebo exekučního řízení
- bylo jí nabídnuto členství ve Spolku Správní radou
3. Spolek umožňuje tři druhy členství - základní, rozšířené a členství ustavujících členů Členem s rozšířeným členstvím může být člen po splnění následujících podmínek
- být členem spolku se základním členstvím alespoň jeden kalendářní rok
- zúčastnit se alespoň pěti seminářů pořádaných spolkem
- rozšířené členství jí bylo nabídnuto Správní radou.
Zakladatelé se stávají členy spolku s rozšířeným členstvím.
4. Správní rada může ve výjimečných případech nabídnout rozšířené členství ve spolku i bez splnění podmínek dle článku V. bod 3. Stanov
 
VI. Práva a povinnosti člena, seznam členů spolku
1, Každý Člen základního členství má následující práva a povinnosti:
- právo účastnit se seminářů pořádaných spolkem
- právo účastnit se valné hromady Spolku
- vznášet návrhy a podněty k rozhodování na valné hromadě spolku
- dodržovat stanovy spolku
- podílet se na činnosti spolku
- jednat vždy v souladu se zájmy spolku
- hradit základní členské příspěvky
2. Rozšířené členství obsahuje následující práva a povinnosti:
- hlasovat na valné hromadě spolku
- účastnit se školení pořádaných spolkem
- hradit rozšířené členské příspěvky
3. členství ustanovujících členů mají zakladatelé spolku a spojeno s právem veta při rozhodování valné hromady spolku.
4. Seznam členů vede spolek, seznam členů je neveřejný.
5. Členstvím ve spolku dává člen souhlas se zpracováním svých osobních údajů jako jsou: jméno, příjmení, kontaktní email a adresa, adresa trvalého pobytu a to za účelem vedení seznamu členů spolkem a kontaktování členů spolku orgány spolku.
6. Členové spolku neodpovídají za závazky spolku.
 
VII. Členský poplatek
1. Členský poplatek je splatný jednou ročně a to do 25.2. za příslušný kalendářní rok.
2. Výšku členského poplatku a způsob jeho úhrady stanovuje správní rada a oznamuje ho členům vždy do 31.12. minulého kalendářního roku.
 
VIII. Zánik členství
1. Členství ve spolku je dobrovolné, nikdo nemůže být nucen být členem spolku.
2. Členství ve spolku zaniká oznámení člena o ukončení členství a to okamžikem, kdy je oznámení člena o vystoupení ze spolku doručeno spolku.
3. Členství ve spolku zaniká neuhrazením členského poplatku a to neuhradí -li Člen členský poplatek ani v náhradní, pětiměsíční lhůtě.
4. Člen, který je v prodlení s hrazením členského poplatku, ztrácí svá členská práva do jeho uhrazení.
5. Správní rada může rozhodnout o vyloučení člena spolku, který závažně porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku
6. Člen, jehož členství zaniklo, nemá nárok na vrácení poměrné části již uhrazeného členského poplatku.
 
IX. Orgány spolku
1. Statutárním orgánem spolku je předseda správní rady spolku.
Správní rada spolku je tříčlenná. Správní radu spolku při jeho založení tvoří zakladatelé spolku.
Správní rada volí předsedu spolku z členů správní rady.
Předseda spolku zastupuje spolek navenek, a to tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis.
Mezi další oprávnění správní rady patří:
- podávaní nabídek členství ve spolku a rozšířeného členstvím
- přijímání rozšířených členů spolku.
- svolávání Valné hromady spolku
- stanovování výše základních členských příspěvků a příspěvků za rozšířené členství Funkční období správní rady je pětileté, s tím, že je možné opakované členství.
2. Valná hromada
Valná hromada spolku je nejvyšším orgánem spolku. Valnou hromadu spolku svolává správní rada spolku tak, aby se sešla minimálně jednou v kalendářním roce.
Požádá-li o svolání valné hromady spolku alespoň třetina členů spolku s rozšířeným členstvím, spolu s návrhem programu valné hromady, je správní rada spolku povinna svolat valnou hromadu do 30 dnů od doručení žádosti.
Pozvánka na valnou hromadu spolku, spolu s programem valné hromady spolku musí být doručeno všem členům spolku minimálně čtrnáct dní před termínem valné hromady.
Valná hromada může projednávat pouze otázky, které jsou definovány na programu valné hromady.
Do působnosti Valné hromady patří všechny věci, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku, a dále:
- volba Správní rady spolku
- změna stanov
- schválení účetní závěrky spolku
- rozhoduje o zániku spolku
- schvaluje rozpočet spolku
Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů, kdy každý člen má jeden hlas a členové s ustanovujícím členstvím dva hlasy. Rozhodnutí o zániku spolku vyžaduje alespoň 80% všech hlasů spolku.
Členové musí vykonávat svá práva na valná hromadě osobně, výslovně je vyloučeno zastoupení třetí osobou či jiným členem spolku.
Valná hromada je usnášení schopná, účastní-li se jí alespoň členové s dvoutřetinovým počtem hlasů.
O jednání valné hromady pořizuje zápis předseda správní rady spolku, nebo jím pověřený člen spolku, či třetí osoba.
 
X. Pobočné spolky
Spolek může vytvářet pobočné spolky.
2. Pobočný spolek je vytvořen na základě rozhodnutí valné hromady.

XI. Majetek spolku a hospodaření
1. Majetek spolku je tvořen především z členských příspěvků spolku.
Spolek je dále oprávněn přijímat daiy na podporu své činnosti, o přijetí daru rozhoduje statutární orgán spolku.
2. Majetek spolku může být dále doplňkově tvořen z podnikání spolku.
3. Majetek spolku může být použit v souladu se schváleným rozpočtem spolku a to výlučně k dosažení a podpoře cílů spolku.
4. V souladu s rozpočtem spolku může správní rada rozhodnout o daru z majetku spolku na třetí osobu a to v souladu s cíli a účelem spolku.
 
XII. Zánik spolku
1. Spolek zaniká rozhodnutím valné hromady, pro rozhodnutí o zániku spolku musí hlasovat všichni členové spolku.
2. Zánik spolku bude proveden v souladu s platnou legislativou, kdy při rozhodnutí o zániku spolku valná hromada určí zároveň osobu likvidátora a to z okruhu členů správní rady spolku.
3. Likvidační zůstatek spolku rozdělí likvidátor mezi jiné organizace mající v předmětu činnosti cíle a zaměření podobného obsahu jako spolek v lokalitě Haluzic, není-li jich, tak mezi jiné spolky s obdobnými cíli a zaměření v ČR, a to dle svého uvážení.
4. Členové spolku nemají nárok na majetkové vypořádání vůči spolku.
 
XIII. Závěrečná ustanovení
Spolek vzniká zápisem do příslušného veřejného rejstříku spolku.
 
V Haluzicích dne 10. 1. 2017